1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, inhoud en uitvoering van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten (hierna: Root and Bloom Studio ). Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen met een (digitale) handtekening tussen opdrachtgever en Root and Bloom Studio.

1.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene wijziging in het werk. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Root and Bloom Studio verstrekte gegevens waarop Root and Bloom Studio de offerte baseert.

1.3 Bestellingen worden schriftelijk bevestigd door de opdrachtgever. Doet de opdrachtgever dit niet, maar stemt hij ermee in dat Root and Bloom Studio de opdracht gaat uitvoeren, dan wordt de inhoud van de offerte geacht te zijn overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Root and Bloom Studio eerst nadat deze schriftelijk door Root and Bloom Studio zijn bevestigd.

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Root and Bloom Studio spant zich in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een door de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover nodig zal Root and Bloom Studio de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever doet al dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een ​​tijdige en juiste levering door Root and Bloom Studio mogelijk te maken, zoals het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Root and Bloom Studio aangeeft of waarvan de opdrachtgever aangeeft te begrijpen of redelijkerwijs moeten begrijpen dat ze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3 Een door Root and Bloom Studio opgegeven termijn voor de uitvoering van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van Root and Bloom Studio niet: a. het uitvoeren van testen, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; b. het doen van onderzoek naar het bestaan ​​van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van de informatie in onderdeel b. mogelijke vormen van bescherming voor de opdrachtgever als bedoeld.

2.5 Partijen zullen elkaar voorafgaand aan implementatie, productie, reproductie of openbaarmaking in de gelegenheid stellen de nieuwste modellen, prototypes of testen van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6 Afwijkingen in het (eind) resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, compensatie of ontbinding van de overeenkomst, indien deze afwijkingen, alle omstandigheden gezien, redelijkerwijs van ondergeschikt belang zijn.

2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk aan Root and Bloom Studio kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3. Betrokken derde partijen

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden in het kader van de uitvoering van de opdracht door of namens de opdrachtgever opdrachten aan derden verstrekt. Op verzoek van de klant kan Root and Bloom Studio optreden als agent voor rekening en risico van de klant. Partijen kunnen hiervoor een toekomstige vergoeding overeenkomen.

3.2 Indien Root and Bloom Studio op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, is deze begroting indicatief. Indien gewenst kan Root and Bloom Studio namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 Indien Root and Bloom Studio bij de uitvoering van de opdracht overeenkomstig uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden afneemt, waarna deze goederen of diensten aan de opdrachtgever worden doorgegeven, dan is het bepaalde in de algemene voorwaarden van en/of afzonderlijke afspraken met de leverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever geldig.

3.4 Indien Root and Bloom Studio, al dan niet namens de opdrachtgever, opdrachten of instructies geeft aan productiebedrijven of andere derden, zal opdrachtgever op verzoek van Root and Bloom Studio schriftelijk de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk of digitaal bevestigen.

3.5 De ​​opdrachtgever schakelt zonder overleg met Root and Bloom Studio geen derden in indien dit van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Root and Bloom Studio. Partijen overleggen in voorkomend geval welke andere aannemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6 Root and Bloom Studio is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Root and Bloom Studio zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever moet deze partijen zelf aanspreken. Indien nodig kan Root and Bloom Studio hierbij assistentie verlenen.

4. Intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die uit de opdracht voortvloeien – waaronder octrooi-, merk-, tekening- of modelrechten en auteursrechten – op de resultaten van de opdracht behoren toe aan Root and Bloom Studio. Voor zover een dergelijk recht alleen kan worden verkregen door middel van deponering of registratie, is alleen Root and Bloom Studio daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid genoemde rechten geheel of gedeeltelijk op de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verleend zoals geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 Root and Bloom Studio heeft te allen tijde het recht zijn/haar naam op, bij of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te vermelden of te laten verwijderen. Het is de opdrachtgever – zonder voorafgaande toestemming van Root and Bloom Studio – niet toegestaan ​​het resultaat openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de naam van Root and Bloom Studio te vermelden.

4.4 Tenzij anders overeengekomen worden de (originelen van) resultaten behaald door Root and Bloom Studio in het kader van de opdracht (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, bestekken, specificaties, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes) , modellen, sjablonen, prototypes, (deel) producten, films, (audio en video) presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden, etc., behoren exclusief toe aan Root and Bloom Studio, tenzij anders is overeengekomen.

4.5 Na voltooiing van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Root and Bloom Studio een verplichting jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

5. Gebruik van het resultaat

5.1 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Root and Bloom Studio volledig nakomt, verkrijgt hij het recht het resultaat van de opdracht te gebruiken conform de overeengekomen bestemming. Indien over de bestemming geen afspraken zijn gemaakt, blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de order (kennelijk) is afgegeven. Het gebruiksrecht is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.

5.2 Indien het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, zullen partijen aanvullende afspraken maken over de wijze waarop het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3 Opdrachtgever heeft niet het recht het resultaat van de opdracht aan te passen, breder of anders te gebruiken dan wel te hergebruiken of uit te voeren dan overeengekomen, of dit zonder schriftelijke toestemming door derden te laten doen. Root and Bloom Studio kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4 Bij niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, waaronder begrepen deze wijziging, of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Root and Bloom Studio recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste driemaal de overeengekomen vergoeding, in ieder geval een vergoeding die redelijk en billijk is in verhouding tot de gepleegde inbreuk, zonder anderszins enig ander recht te verliezen.

5.5 Het is de opdrachtgever niet meer toegestaan ​​de geleverde resultaten te gebruiken en elk aan de opdrachtgever in het kader van de opdracht verleend gebruiksrecht komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings) verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in verzuim is; b. indien de opdracht tussentijds wordt beëindigd om de redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden; c. in geval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten conform het tweede lid op de opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6 Root and Bloom Studio heeft de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder wedstrijden en tentoonstellingen etc., en deze in bruikleen te krijgen als het gaat om fysieke resultaten, rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever gaat.

6. Toeslagen en kosten

6.1 Root and Bloom Studio heeft recht op een vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan ​​uit een uurtarief, een adviesvergoeding, een vast bedrag al dan niet gerelateerd aan de projectsom of een andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2 Naast het overeengekomen honorarium zijn er ook kosten die Root and Bloom Studio maakt voor de uitvoering van de opdracht, zoals kantoor-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (print) tests, prototypes en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding die voor vergoeding in aanmerking komen. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage is afgesproken.

6.3 Indien Root and Bloom Studio door niet-tijdige of niet-aanlevering van volledige, deugdelijke en duidelijke data/materialen, door een gewijzigde of onjuiste opdracht of briefing, of door externe omstandigheden, meer of andere werkzaamheden moet verrichten, zullen deze werkzaamheden afzonderlijk worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke tarieven die door Root and Bloom Studio worden gehanteerd. Root and Bloom Studio zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Root and Bloom Studio kunnen worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Root and Bloom Studio zal proberen de kosten zoveel mogelijk te beperken.

7. Betaling en opschorting

7.1 Alle betalingen dienen zonder aftrek, verrekening of opschorting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of op de factuur anders vermeld.

7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Root and Bloom Studio totdat alle bedragen die de opdrachtgever op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan Root and Bloom Studio verschuldigd is, volledig aan Root and Bloom Studio zijn voldaan.

7.3 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever van rechtswege verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke tenminste 10% bedragen van het factuurbedrag.

7.4 Root and Bloom Studio zorgt voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever kan Root and Bloom Studio overeengekomen vergoedingen en kosten in rekening brengen als voorschot, tussentijds of periodiek.

7.5 Root and Bloom Studio kan de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever, na schriftelijk te zijn meegedeeld binnen 14 dagen te betalen, niet betaald.

8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1 Indien opdrachtgever de overeenkomst ontbindt zonder verwijtbare tekortkoming van Root and Bloom Studio, of indien Root and Bloom Studio de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door opdrachtgever van de overeenkomst, dan is opdrachtgever naast het honorarium en de gemaakte kosten die verband houden met de tot dan toe verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Root and Bloom Studio redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht dat de opdracht vervuld zal worden, worden in dit verband eveneens als toerekenbare tekortkoming aangemerkt.

8.2 De in het vorige lid bedoelde vergoeding omvat in ieder geval de kosten die voortvloeien uit de door Root and Bloom Studio in eigen naam aangegane verplichtingen ter nakoming van de opdracht met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het door de opdrachtgever betaalde honorarium bij volledige uitvoering van de opdracht.

8.3 Zowel Root and Bloom Studio als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden en alle verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen indien aangaande de wederpartij faillissement, (voorlopige) surséance van betaling of schuldsanering plaatsvindt of wordt ingediend.

8.4 Indien de werkzaamheden van Root and Bloom Studio bestaan ​​uit het herhalen van soortgelijke werkzaamheden, dan betreft het een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging van deze overeenkomst kan alleen schriftelijke plaatsvinden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden, gedurende welke periode de opdrachtgever het gebruikelijke werk van Root and Bloom Studio blijft afnemen of financieel zal vergoeden.

9. Garanties

9.1 Root and Bloom Studio garandeert dat het geleverde werk door of namens hem/haar is ontworpen en dat, indien aan het resultaat auteursrecht is verbonden, hij/zij wordt aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet en de auteursrechthebbende kan het werk vernietigen. Root and Bloom Studio garandeert dat het resultaat van de opdracht op het moment van realisatie daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 Bij gebruik door opdrachtgever van de resultaten van de opdracht vrijwaart opdrachtgever Root and Bloom Studio of door Root and Bloom Studio bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat de aansprakelijkheid van Root and Bloom Studio jegens de opdrachtgever voor het niet nakomen van de garanties als bedoeld in het vorige lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden onverlet.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Root and Bloom Studio voor aanspraken van intellectuele eigendomsrechten op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en / of gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is bepaald.

10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan ​​doordat opdrachtnemer een beroep heeft gedaan op door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal 2 maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid ziet, zulks met een maximum van € 250.000, -. Indien de opdracht langer duurt dan een half jaar is voornoemde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau heeft ontvangen in het kader van de opdracht in de afgelopen 6 maanden voordat de schade is ontstaan ​​bij de opdrachtgever.

10.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan ​​de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten, gemaakt ter vergoeding van de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst, voor zover deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden en vergoedt opdrachtnemer de kosten die hij maakt of zal maken in verband met zijn verweer daartegen.

10.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de hulppersonen die bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken zijn, 1 jaar.

10.9 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

11. Overige bepalingen

11.1 Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Root and Bloom Studio wil geven of de opdracht al aan een ander heeft gegeven, zal hij de opdrachtnemer hiervan op de hoogte stellen met vermelding van de namen van deze anderen.

11.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan ​​enig recht uit een met Root and Bloom Studio gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Root and Bloom Studio.

11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht van elkaar of uit een andere bron ter kennis van de andere partij komen, waarvan redelijkerwijs begrepen kan worden dat die openbaarmaking of communicatie met derden voor Root and Bloom Studio of de opdrachtgever schade kan veroorzaken. Derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, zullen ten aanzien van deze van de wederpartij afkomstige feiten en omstandigheden op dezelfde vertrouwelijke wijze worden behandeld.

11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. In dat geval zullen de partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de ongeldige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepalingen.

11.5 De ​​opschriften in deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend ter bevordering van de leesbaarheid en maken geen deel uit van deze algemene voorwaarden.

11.6 Op de overeenkomst tussen Root and Bloom Studio en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie trachten een geschil in onderling overleg op te lossen. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, zal de volgens de wet bevoegde rechter, dan wel de rechter in het arrondissement waar Root and Bloom Studio is gevestigd, kennis nemen van geschillen tussen Root and Bloom Studio en de opdrachtgever ter beoordeling van Root and Bloom Studio.

KVK 83955224 / NL003894743B82

B(l)oeinde brief 💌

Een boeket vol inspiratie en creativiteit, direct bezorgd in je inbox.